U Bílého potoka tradiční cache GC1P27T

CS: Vyhlídka na údolí Střely nad Bílým potokem.
EN: Viewpoint on Strela river valley near White creek.

Celý text je k dispozici včetně diakritiky.

K letošním Vánocům Lesy ČR nadělily turistům upravenou vyhlídku nad Bílým potokem. Vyhlídka se nachází v Čečínském polesí, na levém břehu řeky Střely, v západní části evropsky významné lokality Kaňon Střely. Údolí řeky mezi Nebřezinami a soutokem s Kralovickým potokem je navrženo na ochranu v kategorii přírodní památka.

Hlavní vyhlídka

Kudy ke krabičce

Svah s vývratem

Pojedete-li autem, pak je možné zaparkovat na parkovišti na cestě k Čečínu (waypoint P1). Od krabičky je toto parkoviště poměrně daleko a ani od něj nevede přímá cesta, ale les je tu pěkný, takže půjde o příjemnou procházku. Zvolíte-li tedy tento bod, pak pokračujte na jih do Čečína, kde u kaple odbočte vpravo. Jedna z páteřních cest polesí vás po zelené turistické značce dovede na velkou křižovatku s odpočinkovým místem. Z ní se vydáte na jihozápad na další rozcestí (waypoint T1). Na stejném místě je možné odbočit, putujete-li po zelené od Nebřezin.

Druhou možností je zanechat vozidlo v blízkosti křižovatky silnic na Kopidlo a Kočín a dále pokračovat pěšky po lesní cestě stále na jihozápad na rozcestí (waypoint T1). Mimochodem, od zmíněné křižovatky je krásný výhled k východu.

Ze zmíněného rozcestí vede na jih užší lesní cesta, která by vás měla dovést bez odboček až na hranu terénu. Dále se zorientujte dle waypointů vyhlídek, krabička je umístěna stranou všech vyhlídek a zároveň bezpečně pro děti. Cestou na západní vyhlídku najdete na obzoru vesnici – jde o Koryta a při troše dobré viditelnosti bude za jejími staveními vystupovat masiv Radče. Při sestupu na hlavní vyhlídku buďte opatrní, o přístupové cestě lze mluvit jen s velkou nadsázkou.

Pokud se vám výhled líbil, můžete pokračovat na Ševcovu skálu a nebo i dále na RS #7 - Doubrava, kde jsou další vyhlídky na tomto břehu Střely.

Kaňon Střely

Výhled na jihozápad

Na posledních kilometrech svého toku se řeka Střela naposledy zakousla do plochého až mírně zvlněného okolí a její zaklesnuté meandry vytvořily kaňonovité údolí. Tento zalesněný zářez do okolní kulturní krajiny je zahlouben o 100 až 150 metrů. Strmé suťové svahy spolu se skalními výchozy tvoří nepřístupný terén, který umožnil zachování relativně přirozených lesních porostů odpovídajících rozmanitosti stanovišť.

Geologickým podkladem území jsou minerálně slabé břidlice pocházející ze starohor. Tyto břidlice přímo ovlivňují podobu svahů, kde se nacházejí převážně sutě nebo jejich zvětralé zbytky. Na samém dně kaňonu, v nivě Střely lze nalézt štěrkové a pískové naplaveniny, popř. oglejené půdy. Naopak nad skalními srázy převládají kyselé hnědé lesní půdy (kambizemě).

... a jeho obyvatelé

Buk na západní vyhlídce

Na kambizemě jsou vázané hercynské dubohabřiny, které tvoří nejrozšířenější biotop kaňonu. Na tomto druhu stanoviště nalezneme mezi bylinami hrachor jarní, plicník tmavý, mařinku vonnou, sasanku hajní, jaterník podléšku nebo kopytník evropský. Na prudších severních svazích lze nalézt acidofilní jedliny, na zastíněných skalkách rostou hojné porosty specifické pro skalní štěrbiny. Dalšímu biotopu, společenství slunných skal dominuje tařice skalní, které sekundují různé druhy rozchodníků.

Na suťových svazích lze nalézt jedovatou tolitu lékařskou, dobromysl obecnou (známou též jako oregáno) nebo pelyněk pravý (jedna ze složek absintu), výjimečně se objevuje skalní vegetace s kostřavou sivou.

Kromě uvedených druhů rostou v lokalitě další významné druhy cévnatých rostlin, např. jedle bělokorá, oměj pestrý, kociánek dvoudomý, rmen barvířský, bělozářka liliovitá, lýkovec jedovatý, kakost krvavý, jalovec obecný, hrachor horský, lilie zlatohlavá, pupkovec pomněnkový, prvosenka jarní nebo jetel alpínský. Z významných živočichů jsou uváděni brouci krasci a tesaříci, z větších pak výr velký.

Mezi nevítané druhy patří invazivní trnovník akát měnící druhové složení svého okolí a muflon, jehož početná stáda se zdržují na výslunných místech a podporují jejich erozi.

Informace čerpány ze stránky Kaňonu Střely na webu NATURA 2000.

Zpět na listing na Geocaching.com / Back to cache page on Geocaching.com