Stinný vrch tradiční cache – GC2B96H

CS: Kopec, který je geologickým středem Sedmihoří, je také učebnicí rozpadu žuly.
EN: Hill, geological center of the Seven Mountains, is a textbook of the disintegration of granite too.

Celý text je k dispozici včetně diakritiky.

Stinný vrch, zvaný též Dlouhý, na starých mapách označovaný jako Schattenberg, je jeden ze dvou vnitřních vrcholů Sedmihoří, tzn. Stinný vrch neleží v hlavním obvodovém prstenci vrchoviny. Oproti Jedlovému vrchu, druhému vnitřnímu vrchu Mezholezské kotliny, je vyšší i od pohledu nápadnější. Osa vrcholového hřbetu, který je dlouhý přibližně 250 metrů, je orientována od severozápadu na jihovýchod, přičemž jv. směrem hřbet stoupá. Nejvyšší bod (waypoint R1) dosahuje nadmořské výšky 544,5 m, což řadí Stinný vrch na 8. místo mezi jedenácti pojmenovanými vrchy. Okolní Mezholezskou kotlinu převyšuje přibližně o 50 metrů.

Stěna pseudokaru

Mezi Stinným a Písečným vrchem se nalézá prameniště Mezholezského potoka, nad prameništěm prochází hranice povodí MžeRadbuzy.

Geologická stavba Sedmihoří a odlišnost Stinného vrchu

Mezera mezi bloky

Kromě svého výlučného umístění uvnitř Sedmihoří je Stinný vrch odlišný především geologicky. Celá vrchovina Sedmihoří je tvořena pněm hlubinných vyvřelých hornin – žul. Přibližně kruhové těleso s průměrem 4–5 km má výraznou vnitřní soustřednou stavbu, která ve výsledku podmiňuje jeho vzhled.

Stromy mezi balvany

Vnější věnec kopců je složen z odolného porfyrického biotitického monzogranitu až granodioritu. Tyto žuly mají světle šedou barvu a střední zrnitost. Pro jejich složení je typický velmi vysoký podíl draselného živce a naopak řídký výskyt muskovitu (světlý druh slídy s tabulkovitým vzhledem a perleťovým leskem).

Vnitřní prstenec je složený z biotiticko-muskovitické žuly (dvojslídného monzogranitu). Žula tohoto prstence bělavě až okrově šedá, středně až hrubě zrnitá. Stabilně obsahuje muskovit, naopak podíl draselného živce je nižší. Živce této žuly byly slabě druhotně přeměněny (kaolinizace, sericitizace) a proto žula vnitřního prstence zvětrává mnohem snadněji. Zvětrávání a odnos zvětraného materiálu stojí za vznikem Mezholezské kotliny i často velmi strmých svahů na vnitřních stranách prstence vrcholů.

Uprostřed obou prstenců je jádro z turmalin-muskovitického granitu resp. alaskitu. Jedná se o drobnozrnnou, bělavě šedou žulu s malým obsahem slídy. A právě tato odolnější žula tvoří těleso Stinného vrchu. Podaří-li se vám najít čerstvě rozlomenou žulu, můžete v ní vidět turmalinické shluky.

Pseudokary a další listy z učebnice rozpadů žuly

Na Stinném vrchu lze najít všechny příklady rozpadu žuly, které jsou pro Sedmihoří významné. Na jižním a jihozápadním svahu naleznete mrazové sruby. Vznik těchto skalních stěn je podmíněn přítomností dvojice na sebe kolmých vertikálních puklin v žulách. Kapalná voda má menší objem než led, ve který zmrzne. Při této změně objemu dochází k trhání a posunu části skalní stěny. Po rozmrznutí je část skály neznatelně posunuta, obvykle také skončí níže po svahu. Opakované drobné posuny probíhají po velmi dlouhou dobu, až se oddělené bloky vzdálí ze svého původního místa a na něj zůstane jen strmá stěna zvaná mrazový srub. Před mrazovým srubem vzniká mírně svažitá plošina posetá rozpadlými skalními bloky, tzv. kamenné moře.

Kamenné moře

Na severozápadním, severním a východním svahu naleznete krásné skalní útvary, odborně nazývané pseudokary. Vznikají stejným dlouhodobým procesem jako mrazové sruby, ale puklinový systém je komplikovanější. Oproti mrazovým srubům musí být systém minimálně dvojitý, tvořící čtveřici stěn. Voda prosakující svislým puklinami proniká až k tzv. mezní ploše. Hlouběji se dostat nemůže a tak vytváří zvodnělý horizont, kde se hromadí. Při silných mrazech dojde k zmrznutí vody nad mezní plochou. Zvětšený objem ledu dokáže překonat extrémní tlak skalního bloku a nadzvednout je. Současně dochází k expanzi ledu ve svislých puklinách, čímž je skalní blok posunován ze svého místa. Ač je zdvih větší než posun, na výsledku je zřetelnější posun.

Pseudokar na Stinném vrchu

Opakuje-li se popsaný proces zmrznutí a rozmrznutí, jsou skalní bloky posouvány a objevuje se pseudokar, skalní stěna s obloukovitým průběhem. Před stěnou vzniká vodorovná oválná plošinka, v některých případech lemovaná nízkým skalním prahem. Už na této plošince najdete zvětraliny, ale mnohem výraznější je tzv. skalní proud kamenných úlomků ve tvaru protáhlého jazyka.

Stěna pseudokaru na severozápadním konci hřbetu Stinného vrchu dosahuje výšky až 12 metrů, průměr plošiny přesahuje 50 metrů. Ve vrchní části tohoto pseudokaru lze najít malé skalní mísy, např. na waypointu R2. Kromě působení vody hraje při vzniku skalních mís roli chemické zvětrávání i odlišné minerální složení jinak homogenní horniny. Přispívají také generace lišejníků a mechy. Výsledné prohlubně mají v průměru i několik desítek centimetrů.

Kudy ke krabičce

Po úpatí kopce na jihozápadě prochází páteřní cesta, na které vede cyklotrasa, modrá turistická značka i naučná stezka. Nedaleko od 4. zastavení naučné stezky hlavní cesta na křižovatce uhýbá. Směrem k Stinnému vrchu je mladý les, kterým snadno projdete v místě některého z průseků.

Pokud by vás u kešky zastihl déšť, můžete se schovat do přístřešku, který vytvořila sesutá žulová deska. Naleznete jej cca 15–20 metrů severně od kešky.

Série Sedmihoří

Panoramatický pohled na vrcholy Sedmihoří

Přírodní park Sedmihoří je malebnou vrchovinou tvořenou podkovou dominantních vrchů vystupujících z ploché okolní krajiny. Mrazové sruby, pseudokary, kamenná moře a proudy, skalní mísy i osamělé balvany nepřeberného množství tvarů jsou těmi nejlepšími příklady forem zvětrávání žuly na českém území, zároveň i důvodem, proč je ke jménu Sedmihoří často připojováno slůvko tajemné.

Série Sedmihoří

Zveme vás i touto keškou na putování po krásách Sedmihoří, na jeho vrcholy, do jeho lesů, k několika rybníkům, do pěkné a zajímavé přírody. Pevně věříme, že se vám Sedmihoří bude líbit, něco se o něm dozvíte, najdete několik kešek a třeba objevíte i nám neznámá místa, která si zamilujete.

Plánujete-li navštívit více krabiček najednou, vybavte se na cestu dostatečnou zásobou tekutin. Nevíme o stálém zdroji vody na území parku, natož vody pitné. Celé Sedmihoří je velmi suché, zároveň špatně dostupné a proto vůbec neuvažujte o rozdělávání ohně. Dlouhé kalhoty a dobré boty mohou být na mnoha místech výhodou.

Zpět na listing na Geocaching.com · Námi založené cache · AHA