František Piťha multi cache – GC2R7P8

CS: Připomínka řakomského rodáka, významného lékaře a učitele, rektora UK.
EN: Cache about Rakom native, significant doctor and teacher, rector of Charles University.

Celý text je k dispozici včetně diakritiky.

Před 200 lety se v Řakomi, v domě čp. 1 narodil malý kluk František Piťha, který se později stal velikánem lékařství.

Čechy a Praha

František Piťha mladý

František Piťha se narodil 8. února 1810 v malé vesnici na úbočí Malé Doubravy, na rodném domě jej dnes připomíná pamětní deska. Vystudoval gymnázium v nedalekých Klatovech, aby následně pokračoval studiem lékařství v Praze. Zde začala jeho neuvěřitelně rychlá kariéra: v roce 1836 se stal doktorem lékařství, o rok později doktorem chirurgie, zároveň v těchto letech působil jako sekundární lékař v nemocnici. V letech 1838–1841 pracoval jako asistent chirurgické kliniky, v roce 1839 se habilitoval. A konečně roku 1843 byl jmenován řádným profesorem chirurgické kliniky na Univerzitě Karlově, současně se stává primárním chirurgem a soudním lékařem v císařsko-královské trestnice v Praze. Zdálo by se, že dosáhl vrcholu, když se stal hlavním představitelem první pražské lékařské školy, nicméně akademickou kariéru v Čechách završil v letech 1854–55 jako rektor Univerzity Karlovy.

Jak již bylo uvedeno, věnoval se primárně chirurgii a příbuzným oborům anatomii a patologii. Byl považován za výjimečně nadaného operatéra. Zajímal se hlouběji o inhalační narkózu, která byla tehdy objevená a v roce 1846 poprvé předvedena v USA. Společně s kolegy Halou a Kiwichem se vydal na vědeckou cestu, při které navštívili západoevropské země: Německo, Dánsko, Nizozemsko, Belgii, Francii a Anglii.

Rakousko a Vídeň

František Piťha v roce 1867

Roku 1857 se prof. MUDr. František Piťha přestěhoval do Vídně, aby se stal vedoucím chirurgie Josefina (Josefovy akademie) tamtéž. Ve funkci setrval až do uzavření akademie roku 1874.

Za svou znamenitou práci ve funkci řídícího chirurga a vrchního zdravotnického velitele rakouské armády byl povýšen do rytířského stavu a vyznamenán Řádem železné koruny III. třídy. Později obdržel též Řád Leopoldův. V období prusko-rakouské války v roce 1866 velel rakouského válečnému zdravotnictví včetně polních nemocnic. Jeho přispěním byl učiněn významný pokrok v oblasti rakouské vojenské hygieny. Odebral se i na italská bojiště, kde sloužil jako vojenský lékař. Za tamější zásluhy obdržel důstojenství dvorního rady, později byl povýšen do stavu baronského.

Svou zkušenost lékaře ve válečném konfliktu s Itálií shrnul v díle Verletzungen und Krankheiten der Extremitäten (Úrazy a nemoci končetin), kterou publikoval jako veškeré své odborné práce v německém jazyce. Zveřejnil mnoho vědeckých prací, čímž si získal evropské renomé. Za nejvýznamnější je možné považovat jeho spolupráci na knihách Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie (Příručka speciální patologie a terapie) a Handbuch der allgemeinen und speciellen Chirurgie (Příručka všeobecné a speciální chirurgie).

Když 29. prosince 1875 ve Vídni Franz Baron von Pitha zemřel, umřel skvělý chirurg, vynikající učitel a zakladatel české vědecké chirurgie.

Kudy ke krabičce

Abyste zjistili všechny nezbytné indicie, budete se muset vydat na extrémní procházku po nejzapadlejších, odlehlých koutech návsi. Připravte si dostatečnou zásobu jídla a pití, abyste na trase dlouhé okolo 50 metrů příliš nestrádali. Na výchozích souřadnicích lze zaparkovat.

První zastávka (waypoint Q1) vás přivede před rodný dům čp. 1, na kterém je umístěna pamětní deska věnovaná Františku Piťhovi.

A = počet písmen prvního slova na pamětní desce
B = počet číslic na posledním řádku pamětní desky

Pak pokračujte k zastávce druhé (waypoint Q2) věnované místní tradiční kovárně. Lze předpokládat, že pokud malý František chodil s tátou okovat koně, bylo to právě do této kovárny. Funguje již od roku 1816 a za celou dobu trvání se v ní vystřídaly pouhé dva kovářské rody. Zvedněte také hlavu a po pravé straně si prohlédněte původní zvoničku.

C = počet slov ve vývěsním štítu kovárny
D = počet písmen v příjmení kováře

Na blízké třetí zastávce (waypoint Q3) je umístěna informační tabule, kde si můžete přečíst všechno to, co jste vynechali nejen v tomto listingu.

E = počet odstavců v části tabule věnované prof. Piťhovi
F = počet zmínek o Josefské akademii v části tabule věnované prof. Piťhovi

Zjištěné indicie dosaďte do následujícího vzorce a pak se už uličkou mezi rodným domem a kovárnou vydejte ke kešce.

N 49° 25.[B+C][A-D][E+F]
E 13° 13.[D/E][C-B][A-C]

Kontrolní součet všech číslic výsledných souřadnice je 47.

English

Franz von Pitha (February 8, 1810 – December 29, 1875, born as Frantisek Pitha) was an Czech surgeon who was a native of Rakom, a village near Klatovy, Bohemia.

In 1836 he received his medical doctorate at Prague, and was later a professor of surgery at Charles University in Prague, and at Josephs Academy (Josephinum) in Vienna, where he was chair of surgery from 1857 to 1874.

During the Italian Wars of Independence, Pitha was chief of field medical services. In this role he made advancements in Austrian military hygiene, and also gained experience regarding battle-related injuries. He published a treatise titled Verletzungen und Krankheiten der Extremitäten (Injuries and Diseases of the Extremities), as a result of his war-time experiences.

Pitha was instrumental in acquiring a position for Theodor Billroth (1829-1894) at the medical faculty in Vienna, and with Billroth he published an important textbook on surgery called Handbuch der allgemeinen und speciellen Chirurgie mit Einschluss der topographischen Anatomie, Operations- und Verbandlehre (Textbook of General and Specialized Surgery with the Inclusion of Topographical Anatomy, Operations and Bandaging Skills).

English text about F. Pitha is used from Wikipedia article Franz von Pitha and as such is available under Creative Commons license.

How to get a cache

You have to find 6 numbers to get coordinate of the cache. First stage (waypoint Q1) is at Pitha birthplace where is a stone commemorative plaque, which is object of your interest:

A = number of letters in first word on plaque
B = number of the digits on last row on plaque

Second stage (waypoint Q2) is in front of old smith's shop. This has tradition continuously since 1816 and over all the time only two families was in charge. On the right side is original campanile. Lovely, don't you think?

C = number of words on signboard
D = number of letters in surname of smith (2nd word)

Third stage (waypoint Q3) is with information board about Rakom, Franz von Pitha and tourist attractions around Rakom. However all text is in Czech language. Never mind!

E = number of paragraphs in part dedicated to Franc von Pitha
F = number of notions about Joseph's Academy (Josephinum) in paragraphs dedicated to Franc von Pitha

Use gained numbers from A to F in the next formula and then follow alleyway between native house and smith's shop to final location.

N 49° 25.[B+C][A-D][E+F]
E 13° 13.[D/E][C-B][A-C]

Checksum of all digits in final coordinates is 47.

Zpět na listing na Geocaching.com · Námi založené cache · AHA