Tisské mokřady tradiční cache – GC3RRMJ

CS: Kouzelné mokřadní louky s vzácnými a krásnými květinami u Tisu u Blatna.
EN: Magic wetland meadows with rare and beautiful flowers near Tis u Blatna.
Tisské mokřady od keše
Tisské mokřady (panorama ve větším rozlišení)

Na severozápadních svazích Kanešova kopce sbírá vodu Struhařský potok, pravostranný přítok říčky Blšanky. Po zhruba kilometru svého toku vtéká na podhorské louky severně od Tisu u Blatna. Právě zde, ve velmi mělkém údolí v nadmořské výšce okolo 560 metrů, se dochoval komplex přibližně 10 ha vlhkých, podmáčených až rašelinných luk a pramenišť s občasnými suššími trávníky.

Severní část mokřadů
Severní část mokřadů

V oblasti na pomezí Plzeňského a Ústeckého kraje byly kulturní louky podhorského charakteru kdysi hojné. Vývojem společnosti, jejích ekonomických zájmů i způsobu využívání krajiny většina těchto luk degradovala. Opuštěné a nevyužívané louky zarostly společenstvy rostlin s dominantním tužebníkem jilmovým (Filipendula ulmaria), na intenzivně využívaných loukách zbyla jen část rostlinných i živočišných druhů.

Pohled k severní části mokřadů
Údolí Struhařovského potoka

Tisské mokřady jsou cenným dokladem někdejší podoby těchto luk a také domovem mnoha vzácných druhů rostlin. O zachování současné podoby mokřadů a tím i o zachování mokřadu jako takového se již více než 10 let snaží pozemkový spolek Launensia při stejnojmenné základní organizaci ČSOP. Louky jsou pravidelně koseny šetrným způsobem, posekaná tráva je z mokřadů odvážena, též jsou odstraňovány nálety stromů a keřů, byly obnoveny některé tůňky.

Flóra a fauna

Jižní část mokřadů
Jižní část mokřadů

Nejvýraznější květinou mokřadů je známá česká orchidej z čeledi vstavačovitých prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), která kvete v květnu a červnu. Doplňuje jej blízce příbuzný prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata). Na začátku května rozzáří vlhké louky žluté květy upolínu evropského (Trollius europaeus), jedovaté rostliny z čeledi pryskyřníkovitých. V průběhu května vykvétá silně ohrožený kosatec sibiřský (Iris sibirica) s velkými modrofialovými květy. Ve stejné době růžově kvete všivec lesní (Pedicularis sylvatica), velmi zajímavě tvarovaná rostlina z čeledi zárazovitých. V červnu na sušších místech vykvétá léčivá prha arnika (Arnica montana) se žlutými květy. Všechny tyto zákonem chráněné rostliny doplňují traviny z čeledi šáchorovitých – ostřice stinná (Carex umbrosa), ostřice Hartmanova (Carex hartmanii) a suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium). V kontrastu s mokřadní vegetací v okolí potoka jsou suchomilné rostliny rostoucí na louce nad cestou, na okrajích lesa a u snosů žulových kamenů. Naleznete zde hvozdíky, zvonky, třezalky, jestřábníky, atd. a také náš původní, leč opomínaný jehličnan, jalovec obecný (Juniperus communis).

Květiny na louce nad mokřadem

V nejnižších místech v okolí potoka je několik mělkých tůněk s průzračnou vodou obklopených tužebníky, ostřicemi a pryskyřníky. Jsou vhodným biotopem pro obojživelníky jako čolek horský (Triturus alpestris), ropucha obecná (Bufo bufo) a skokan hnědý (Rana temporaria). Vhodné podmínky v okolí mokřadů nalezla také ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a slepýš křehký (Anguis fragilis). A na květnatých loukách nesmí chybět motýli.

Kudy ke krabičce

Snosy a louky

Okolo Tisských mokřadů prochází žlutě značená turistická trasa propojující zelenou trasu z Lubence do Rabštejna nad Střelou spolu s červenou trasou vedoucí z Petrohradu taktéž do Rabštejna. U žluté trasy je umístěna informační tabule věnovaná tomuto významnému krajinnému prvku (waypoint R1). Pro přístup doporučujeme červenou trasu od Tisu (waypoint T1, streetview) přes louky až k rozcestí V Lukách. Od mokřadů můžete pokračovat okolo lesního školícího střediska ke kapličce sv. Jiljí nebo k nejsevernějšímu místu Plzeňského kraje, případně se zastavit na sousedním pahorku s mnoha žulovými balvany (waypoint R2).

(kopie listingu)

Zpět na listing na Geocaching.com · Námi založené cache · AHA